ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านวาวีเริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๘ โดย นายส่างนุ  สุนา ได้ร้องขอต่อ ผบ.มว.ตชด.ที่ ๕๐๔ อำเภอแม่สรวย ให้จัดตั้งโรงเรียนและส่งครูมาทำการสอน ต่อมาจึงได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียน โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนตำรวจชายแดนที่ ๗๑ บ้านวาวี และได้ส่งตำรวจชายแดนที่ผ่านการอบรมจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยสอนตามหลักสูตรที่กรมตำรวจและกระทรวงศึกษาธิการได้วางไว้ และให้อยู่ในความอุปการะของ กก.ตชด. เขต ๕ และ บช.ภ.ตชด. บนพื้นที่ดินซึ่งได้รับการบริจาคจาก นายส่างนุ  สุนา ๓/๔ ไร่ อาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราวที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้น โดยมี ส.ต.ท.สะอาด วิทยานุวัฒน์ เป็นครูใหญ่คนแรก
          ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคาร แบบ ป.๑ จำนวน ๑ หลัง และได้ย้ายสถานที่จากโรงเรียนหลังเดิม มาสร้างในเนื้อที่ของนายมู ติมู     ซึ่งได้บริจาคที่ดินให้ประมาณ ๓ ไร่
          เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๕  ตชด.ได้มอบโรงเรียนให้อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้ส่ง นายวิจิตร  ฟูวงศ์ มาเป็นครูใหญ่คนแรก เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๕ และได้เริ่มทำการสอนเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๕ เป็นต้นไป และได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
          เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙ ทางอำเภอได้ส่งตัวนายสุวรรณ  คำตื้อ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้ยืมตัวนายเอนก  โยธาวุฒิ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยง มาเป็นครูใหญ่ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๐  ทางอำเภอได้ยืมตัวนายเอนก  โยธาวุฒิ ไปรักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านเลาลี และได้แต่งตั้งให้นายถวิล  ศรีวิชัย เป็นรักษาการตำแหน่งครูใหญ่แทน เมื่อวันที่   ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๑ นายอำพล  โสวรรณี  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน และในปีพ.ศ.๒๕๒๑ ได้โอนโรงเรียนบ้านวาวี ไปอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
          ปีงบประมาณ ๒๕๒๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ จำนวน ๑ หลัง ๒ ห้องนอน  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๓  สปจ. ได้มีคำสั่งให้ นางสาวนิตยา  จีระสุวรรณ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน นายอำพล  โสวรรณี  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านปางหก และได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ชร.๐๑ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท
          เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๕ ได้มีคำสั่งย้ายนางสาวนิตยา  จีรสุวรรณ และให้นายศุภชัย ติมู เป็นรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๗ สปจ.เชียงรายได้สั่งบรรจุให้นายทองอินทร์ โฮซิน มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในปีงบประมาณ ๒๕๒๗  ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช. ๓๐๑/๒๕๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๒ ห้องนอน และอาคารเอนกประสงค์ แบบ ชร.๐๘ จำนวน ๑ หลัง

          ปีงบประมาณ ๒๕๒๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๒/๒๕๒๖ จำนวน ๑ หลัง บ้านพักครู แบบ สปช.๓๐๒/๒๕๒๘ จำนวน ๑ หลัง ๑ ห้องนอน งบประมาณ ๔๙,๘๕๐ บาท ส้วมแบบ สปช.๖๐๒/๒๕๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๑๐ ที่นั่ง และบ้านพักภารโรง แบบ สปช.๓๐๔/๒๕๒๘ งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท
          เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๙  สปจ.เชียงรายได้มีคำสั่งย้าย นายทองอิน  โฮซิน                   ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง และแต่งตั้งให้ นายสุชน  อิสระโคตร อ.๑
ระดับ ๓   เป็นรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  และเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๙ สปจ.เชียงราย ได้แต่งตั้ง  นายธวัท  ธรรมสิทธิ์  อ.๑ ระดับ ๓ เป็นรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  แทนนายสุชน  อิสระโคตร
          เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๐ สปจ.เชียงราย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสมนึก บรรเลง มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
          เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๑ โรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจากราษฎรบ้านวาวี ๒ ราย นายซอโพ  ติมู บริจาค ๑ ไร่ ๒ งาน ๖๗ ตารางวา และนายเบอะ  ติมู บริจาค ๓ งาน ๓๐ ตารางวา และได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๕๓๐ ขนาด ๖ ห้องเรียน งบประมาณ ๙๕๗,๐๐๐ บาท คณะครูกรรมการศึกษา และราษฎรได้พร้อมใจสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นมาอีก ๑ หลัง ๒ ห้องเรียน
          ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ นายจิงถ่า  แซ่ลี้ ได้บริจาคเงินสร้างถังเก็บน้ำฝน จำนวน ๒ ถัง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท คณะครู กรรมการศึกษา และราษฎรได้พร้อมใจกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นอีก ๑ หลัง ๒ ห้องเรียน
          เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๓  สปจ.เชียงราย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางสดศรี  สุวรรณพัฒน์         มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนายสมนึก  บรรเลง ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านป่าตึง สปอ.แม่สรวย
          เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔ คณะครู คณะกรรมการศึกษาและราษฎร ได้พร้อมใจกันสร้างโรงอาหาร          จำนวน  ๑ หลัง ขนาด ๙ คูณ ๑๕ เมตร เป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๔ สปจ.เชียงราย ได้มีคำสั่งให้ นายอุทัย  ศรีมูล มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน นางสดศรี  สุวรรณพัฒน์    ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านปงเคียน สปอ.เวียงชัย
          ปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.๓๐๑/๒๕๒๖           จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ บาท และถังน้ำซีเมนต์แบบ ผ.๓๐ พิเศษ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท
          ปีงบประมาณ ๒๕๓๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.๓๐๓/๒๕๒๘ จำนวน ๑ หลัง ส้วมแบบ สปช.๖๐๒/๒๕๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๑๐ ที่นั่ง อาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๕๒๙ จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๔ ห้องเรียน
          เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จเยี่ยมโรงเรียนบ้านวาวี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. โดยทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน อาทิ เช่น กิจกรรมสหกรณ์  ห้องพยาบาล โครงการอาหารกลางวัน โครงการทันตกรรม และห้องสมุด ในการับเสด็จ  ครั้งนี้มีข้าราชการที่อยู่ภายใต้สังกัด สปช. ได้แก่ นายสุธรรม  ปั้นประเสริฐ เลขาธิการสปช. และ              คณะนายประสงค์  เทพศิริ  ผอ.ปจ.เชียงรายและคณะ นายเอื้อ  คุณาจันทร์และคณะ  รวมทั้งครูอาจารย์      ในสังกัด สปอ.แม่สรวย
          ปีงบประมาณ ๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ดังนี้
          ๑. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบสปช. ๒๐๓/๒๖ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๔๓๐,๐๐๐ บาท
          ๒. ก่อสร้างรั้ว งบประมาณ ๓๐๐,๖๐๐ บาท
          ๓. ได้รับทุนนักเรียนยากจน จำนวน ๓๖ ทุนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน จำนวน  ๑๐๘,๐๐๐ บาท
          วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๑  ได้รับงบประมาณจากสภาสงฆ์แห่งโลก   จำนวน  ๔๕๐,๐๐๐ บาท    เพื่อสร้างอาคารห้องพยาบาลและห้องสหกรณ์ จำนวน ๑ หลัง
          สร้างหอพักนักเรียน จำนวน ๕ ห้อง เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ
          วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗ นายอุทัย  ศรีมูล ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงผาพญากอง และแต่งตั้งให้นายสมจิตร  จันต๊ะบุญ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี
          วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายบุญธรรม  ดอกสนธิ์ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี แทน นายสมจิตร  จันต๊ะบุญ     ซึ่งได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
          ต่อมานายบุญธรรม  ดอกสนธิ์ ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางฮอมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓ และได้มอบหมายให้ นางทัสนัย ทิพย์นพคุณ      เป็นผู้รักษาราชการแทน
          วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายเอก  กนกพิชญ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดอกแก้ว อำเภอพาน
จังหวัดเชียงราย  ให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี
          วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายสหัส  พรหมขัติแก้ว
เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี
วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณจากคุณย่ามาลินี  กิตะพาณิชย์ สร้างสนามกีฬาสามัคคี ๓๒๙ ต้านภัยยาเสพติด เทคอนกรีตสนามกีฬาและถนนภายในโรงเรียน
วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายเอก  กนกพิชญ์กุล ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นง้าว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒          ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ว่าที่ ร.อ. เสรี  เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนเจริญ อำเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย   ให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวาวี (ห้องเรียนปางกลาง) ได้รับเงินสนับสนุน จากบริษัท
ไท คิชา ประเทศไทยจำกัด เป็นเงินจำนวน ๓๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างโรงอาหารและห้องครัว
ปี พ.ศ.๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวาวี (ห้องเรียนปางกลาง) ได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทไท คิชา ประเทศไทยจำกัด ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านวาวี ศิษย์เก่าโรงเรียนพงศสวัสดิ์พิทยานุเคราะห์ และนักศึกษา (ภาษาจีน) ประเทศไต้หวันในการจัดสร้างห้องสมุด เป็นจำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณจัดสรรสร้างอาคารพักนอนนักเรียนชั่วคราว
เป็น     จำนวนเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ก่อสร้างโรงอาหารงบประมาณของผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคทำบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคีในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ งบประมาณ ๖๔๐,๐๐๐ บาท แต่การจัดสร้างโรงอาหารยังไม่เสร็จเรียบร้อยเพราะขาดงบประมาณอีกจำนวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องจัดสรรงบประมาณและดำเนินการต่อไป
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านวาวี (ห้องเรียนปางกลาง) ได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัท
ไท คิชา ประเทศไทยจำกัด เป็นเงินจำนวน ๒๑๖,๐๗๓ บาท เพื่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม
จำนวน ๘ ห้อง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านวาวี ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖ งบประมาณ ๑,๙๓๐,๐๐๐ บาท อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๓/๒๖ งบประมาณ ๕๖๘,๐๐๐ บาท ขุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างหอประปาและระบบ งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ซ่อมแซมอาคารที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ครั้งที่ ๑ งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท ซ่อมแซมอาคารที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ครั้งที่ ๒ งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน งบประมาณ ๑,๑๓๘,๐๐๐ บาท ได้รับรถจักรยานยนต์ งบประมาณ ๕๖,๙๐๐ บาท
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านวาวี ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ล./๕๗-ข (เขตแผ่นดินไหว) งบประมาณ ๑๗,๗๓๘,๓๐๐ บาท