วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญ / คติพจน์ / ค่านิยม
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ :ภายในปี 2565 โรงเรียนบ้านวาวี องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
         ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญา : ให้โอกาสในการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐาน ผสานวัฒนธรรม ก้าวนำวิชาการ

คำขวัญ :เรียนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
คติพจน์ :  สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ    ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา
 
ค่านิยม  : ค่านิยม ของ โรงเรียนบ้านวาวีได้กำหนดไว้ว่า   “มีวินัย ใฝ่ศึกษา ร่วมพัฒนาโรงเรียน”