วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ :โรงเรียนบ้านวาวี องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา : ให้โอกาสในการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐาน ผสานวัฒนธรรม ก้าวนำวิชาการ