พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น คิดวิเคราะห์และสร้างความเป็น
เลิศทางวิชาการ
3. จัดระบบเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
4. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานตามบริบทของสถานศึกษา
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
6.ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา ให้ชุมชน องค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา
 

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น คิดวิเคราะห์และสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ  
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพและมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
4. ผู้เรียนมีคุณภาพและมีมาตรฐานตามบริบทของสถานศึกษา
5. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
6. สถานศึกษามีการจัดการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ ชุมชน องค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา