ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๖๓๔ คน

๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๖๓๔ คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

 
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ย
ต่อห้อง
ชาย หญิง
อ.1 - - - - -
อ.2 3 41 25 66 22
อ.3 3 31 38 69 23
รวมอนุบาล 6 72 63 135  -
ป.1 4 35 30 65 17
ป.2 4 51 36 87 22
ป.3 4 43 39 82 21
ป.4 4 51 39 90 23
ป.5 4 40 45 85 22
ป.6 4 48 42 90 23
รวมประถม 24 268 231 499  -
รวมทั้งหมด 30 340 294 634  -