ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

๑) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๖๔๕ คน

๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๖๔๕ คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

 
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ย
ต่อห้อง
ชาย หญิง
อ.1 - - - - -
อ.2 3 34 25 59 20
อ.3 3 31 25 56 20
รวมอนุบาล 6 62 50 115  -
ป.1 4 49 42 91 27
ป.2 4 52 38 90 27
ป.3 4 36 45 81 25
ป.4 4 52 41 93 28
ป.5 4 37 42 79 25
ป.6 4 50 46 96 28
รวมประถม 24 276 254 530  -
รวมทั้งหมด 30 341 304 645  -