ภาพกิจกรรม
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศัึกษาวาวีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูไทยในศตวรรษที่21
นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ครูไทยในศตวรรษที่๒๑ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพคุณภาพการศึกษาวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีว่าที่ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน  ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี เป็นผู้อ่านรายงานวัตถุประสงค์การอบรมในครั้งนี้ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต๒ ได้มอบนโยบายตาม CR2ACTS Model ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา การอบรมครั้งนี้มีวิทยากรให้ความรู้โดย ศน.วีรัตน์ สานุมิตร ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศและติดตามผล จังหวัดเชียงราย ในเรื่อง ครูไทยในศตวรรษที่๒๑ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด ๘ โรงเรียนได้แก่ ๑.โรงเรียนบ้านวาวี ๒.โรงเรียนบ้านเลาลี ๓.โรงเรียนบ้านปางกิ่วฯ ๔.โรงเรียนบ้านมังกล่า ๕.โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า ๖.โรงเรียนบ้านขุนสวย ๗.โรงเรียนดอยเวียงวิทยา ๘.โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์  มีจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ๙๐ คน ด้วยกัน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2561,14:35   อ่าน 418 ครั้ง