ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร2 เข้ารับการตรวจสอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร2  เข้ารับการตรวจสอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2  เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยทางสพป.ชร2 ได้พิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นางสาวภัฌฎาภรณ์  ชัยมัง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชร2  นางสาวรุ่งทิวา  สุภาเดช และนางกฤษณา  อยู่เย็น นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เป็นผู้ตรวจสอบแผนการตรวจสอบภายในของโรงเรียนบ้านวาวี ในครั้งนี้ โดยมีว่าที่ร.อ.เสรี  เชื้ออ้วน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี และบุคลากรฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ให้การต้อนรับ และจัดเตรียมความพร้อม จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน พร้อมอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2562,11:18   อ่าน 125 ครั้ง