ภาพกิจกรรม
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานแผนบูรณาการความร่วมมือระดับศูนย์เครือข่ายฯ
เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานแผนบูรณาการความร่วมมือระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน ประจำปี 2562  เวลา 13.00 – 17.00 น.  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร.2 เพื่อชี้แจงถึงระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบมายนโยบายมาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2 โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมประชุม 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านวาวี โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์  โรงเรียนบ้านขุนสรวย โรงเรียนดอยเวียงวิทยา โรงเรียนบ้านมังกล่า โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า โรงเรียนบ้านเลาลี และโรงเรียนบ้านปางกิ่ว  โดยคณะครูแต่ละโรงเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2562,07:46   อ่าน 95 ครั้ง