ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม และเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ โรงเรียนบ้านวาวี วันที่ 2
วันที่ 18 มีนาคม 2564 โงเรียนบ้านวาวี อำเกอแม่สรวย วังหวัดเชียงราย
ผู้อำนวยการโงเรียนบ้านวาวี ว่าที่ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการลูกเสีอโรงเรียน
มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี นายรัชชานนท์ วันเพ็ญ ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน นำผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี โงเรียนบ้านวาวี
จัดกิจกรรมฐาน walk rally ภายในโรงเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับ ประวัติลูกเสือ กฎและคำปฏิญาณ
สัญญาณนกหลีด การปฐมพยาบาลเบื้องตัน และการผูกเงื่อน โดยในตอนเย็นได้จัดกิจกรรมรอบกองไฟ
เพื่อให้ลูกเสือ -เนตรนารู้ได้ฝึกฝน รู้จักวางแผน และการมีส่วนร่วมกายในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ.
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2564,00:58   อ่าน 101 ครั้ง