ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
วันอังคาร ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2564 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านวาวี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้จัดงานพิธีปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ว่าที่ร้อยเอกเสรี เชื้ออ้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และกล่าวให้โอวาท
แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
แก่นักเรียนให้มีความขยัน ตั้งใจเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป เพื่ออนาคตที่ดีของตนเอง ครอบครัว
สังคม และประเทศชาติต่อไป

โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2564,01:00   อ่าน 117 ครั้ง