ภาพกิจกรรม
โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี (สปสช.)
ตามที่ ทางโรงเรียนบ้านวาวี ได้ส่งแบบเสนอโครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี และได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรม โรงเรียนบ้านวาวี สังกัดสพป.เชียงราย เขต 2 นำโดย ว่าที่ร้อยเอกเสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวีพร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดการอบรม
โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมี คุณครูวราพร กองบุญเรือง และคุณครูกาญจนา บุญเป็ง
ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่นักเรียน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย การกำจัดขยะมูลฝอย
อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อลดแหล่งเพะพันธุโรคจากขยะมูลฝอยภายในโรงเรียนโพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2564,01:00   อ่าน 154 ครั้ง