ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยเอก เสรี เชื้ออ้วน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : เริ่มปฎิบัติราชการ 24 พฤษภาคม 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายรัชชานนท์ วันเพ็ญ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0806751659