กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายอนุชิต อินตาวงค์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 087-3009921

นางสาวศศิวรรณ คำด้วง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 083-0282050

นายกฤษณ์ชัย ปรังเขียว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 095-6351773

นางสาววัชราภรณ์ ใหม่วงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น
เบอร์โทร : 093-2863715