กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายบุญทม วันสูง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายอนุชิต อินตาวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2