กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายบุญทม วันสูง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายอนุชิต อินตาวงศ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2