กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายบุญทม วันสูง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ศิริรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1