กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุธี สอนน้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายศิวะณัฐ วีระคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1