กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายศิวะณัฐ วีระคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 093-2727047

นายวิทวัช ป้านตุ่น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 085-8621435