กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวโชติกา วงค์ปัญญา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวสุกัญญา ชุมภู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2