กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวโชติกา วงค์ปัญญา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 093-2460410

นางสาวฐิตินันท์ พอใจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 094-6382240