กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศรายุทธ แก้วเรือน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมศักดิ์ ศรีวรรณะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1