กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศรายุทธ แก้วเรือน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2