กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววรรณิภา ภาพสุวรรณ
ครู คศ.1