กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายยุทธชัย ซุ่นอินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายกฤชพล กัมปะหะ
ครู คศ.1