กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกฤชพล กัมปะหะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 085-6531029