กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายยุทธชัย ซุ่นอินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวเฌณิศา ศรีวิชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1