ฝ่ายงานวิชาการ

นางสาวสุรัชญา พิศาลไพโรจน์
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายศรายุทธ แก้วเรือน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายสุธี สอนน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายวิโรจน์ ราชพลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววรารัตน์ นากาศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวสุกัญญา ชุมภู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวโสภา แซ่มั่ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวเสาวลักษณ์ โลมากูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกาญจนา บุญเป็ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวธัญญารัตน์ เสนาธรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพลอยณิชชา เศรษฐปิติวงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวเจนจิรา อุปนันชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาอรวรรณ ทองสุ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวนุสรา อูนุ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1