ฝ่ายงานวิชาการ

นางสาวสุรัชญา พิศาลไพโรจน์
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 089-9565229

นางสาวโสภา แซ่มั่ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 082-1805702

นางสาวกาญจนา บุญเป็ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 084-0632787

นางสาวธัญญารัตน์ เสนาธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 082-8910189

นางพลอยณิชชา วิชัยศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 080-4915021

นางสาวเจนจิรา อุปนันชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 082-4802880

นางสาวเสาวลักษณ์ โลมากูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 063-8703841

นางสาววนิชชา อินต๊ะจักร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 064-1931050

นางสาวภาวนีย์ ศรีมูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 061-5863571

ว่าที่ ร.ต.ปาฏิหารย์ เกิดสว่าง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 093-0341419

นายจิตวัต จิณะเสน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 098-7488870

นางสาวจันทร์จิรา ธรรมขัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 091-7899484

นางสาวฐิตินันท์ พอใจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 094-6382240

นางสาวศศิวรรณ คำด้วง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 083-0282050

นางสาอรวรรณ ทองสุ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 082-5242401

นางสาวนุสรา อูนุ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 082-9595581