ฝ่ายงานวิชาการ

นางสาวสุรัชญา พิศาลไพโรจน์
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายวิโรจน์ ราชพลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวโสภา แซ่มั่ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกาญจนา บุญเป็ง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวธัญญารัตน์ เสนาธรรม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพลอยณิชชา เศรษฐปิติวงค์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวเจนจิรา อุปนันชัย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวเสาวลักษณ์ โลมากูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาอรวรรณ ทองสุ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวนุสรา อูนุ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1