ฝ่ายงานบุคลากร

นางวิไลลักษณ์ อินธิมา

หัวหน้าฝ่ายงานบุคลากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววราพร กองบุญเรือง