ฝ่ายงานบุคลากร

นายวิโรจน์ ราชพลี
ครู คศ.1
หัวหน้าฝ่ายงานบุคลากร
เบอร์โทร : 086-4410747

นางสาววราพร กองบุญเรือง
ครู คศ.1