ฝ่ายงานบุคลากร

นายวิโรจน์ ราชพลี
ครู คศ.1
หัวหน้าฝ่ายงานบุคลากร

นางสาววราพร กองบุญเรือง
ครู คศ.1