ฝ่ายงานแผนและงบประมาณ

นายอนุพงษ์ สมศรี
ครู คศ.1
หัวหน้าฝ่ายงานแผนและงบประมาณ
เบอร์โทร : 084-8053995

นางสาวโชติกา วงศ์ปัญญา
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 093-2460410

นางสาววรรณิภา ภาพสุวรรณ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 086-4400845

นายกฤษณ์ชัย ปรังเขียว
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 095-6351773

นางสาวขวัญจิรา ขันยา
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 094-6314266