ฝ่ายงานแผนและงบประมาณ

นายอนุพงษ์ สมศรี
ครู คศ.1
หัวหน้าฝ่ายงานแผนและงบประมาณ

นางสาวโชติกา วงศ์ปัญญา
ครู คศ.1

นางสาววรรณทนา สุวรรณรินทร์
ครู คศ.1

นางสาววนิชชา อินต๊ะจักร์
ครูผู้ช่วย