ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

นายศรายุทธ แก้วเรือน
ครู คศ.2
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายบุญทม วันสูง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายสงกรานต์ แก้ววัน
ครู คศ.3

นางสาววรารัตน์ นากาศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายอนุพงษ์ สมศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวเฌณิศา ศรีวิชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายนิชวัฒน์ ยถาธนากุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายวิโรจน์ ราชพลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายอนุชิต อินตาวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายศิวะณัฐ วีระคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเปล่งศรี ลิ้มขจร