ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

นายอนุชิต อินตาวงศ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายบุญทม วันสูง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายวิโรจน์ ราชพลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายศิวะณัฐ วีระคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวภานุชนารถ แก้วเรือน
เจ้าหน้าที่ธุรการ