ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

นายอนุชิต อินตาวงค์
ครู คศ.1
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 087-3009921

นายกฤชพล กัมปะหะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 085-6531029

นายศิวะณัฐ วีระคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 093-2727047

นายวิทวัช ป้านตุ่น
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 085-8621435

นางสาววัชราภรณ์ ใหม่วงศ์
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 093-2863715