กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนิชวัฒน์ ยถาธนากุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6