กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางพลอยณิชชา วิชัยศิริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวภาวนีย์ ศรีมูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3