เอกประถมศึกษา

นางสาวสุรัชญา พิศาลไพโรจน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวโสภา แซ่มั่ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกาญจนา บุญเป็ง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวพลอยณิชชา เศรษฐปิติวงค์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4