เอกประถมศึกษา

นางสาวสุรัชญา พิศาลไพโรจน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางวิไลลักษณ์ อินธิมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวโสภา แซ่มั่ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกาญจนา บุญเป็ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวพลอยณิชชา เศรษฐปิติวงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4