เอกบรรณารักษ์

นายอนุชิต อินตาวงค์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 087-3009921

นางสาวเจนจิรา อุปนันชัย
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 082-4802880

นายกฤษณ์ชัย ปรังเขียว
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 095-6351773

นางสาวภาวนีย์ ศรีมูล
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 061-5863571

นางสาวจันทร์จิรา ธรรมขัน
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 091-7899484

นางสาวศศิวรรณ คำด้วง
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 083-0282050