กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอนุพงษ์ สมศรี
ครู คศ.1

นางสาววรารัตน์ นากาศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายวิโรจน์ ราชพลี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1