กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววรารัตน์ นากาศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายสงกรานต์ แก้ววัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายอนุพงษ์ สมศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายวิโรจน์ ราชพลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1