กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวธัญญารัตน์ เสนาธรรม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวเจนจิรา อุปนันชัย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวเสาวลักษณ์ โลมากูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1