กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวธัญญารัตน์ เสนาธรรม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวเจนจิรา อุปนันชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวเสาวลักษณ์ โลมากูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1