ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยเอก เสรี เชื้ออ้วน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/06/2016
ปรับปรุง 03/06/2020
สถิติผู้เข้าชม 285442
Page Views 338541
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านป่าแงะ ป่าแงะ ป่าแดด
2 โรงเรียนบ้านป่าเส้า ป่าแงะ ป่าแดด 053160129
3 โรงเรียนบ้านห้วยลึกผาลาดสามัคคี ป่าแงะ ป่าแดด
4 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ป่าแงะ ป่าแดด
5 โรงเรียนสามัคคีราษฏร์รังสรรค์ ป่าแงะ ป่าแดด
6 โรงเรียนบ้านแม่พุง ป่าแดด ป่าแดด
7 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ป่าแดด ป่าแดด
8 โรงเรียนบ้านใหม่ใต้ ป่าแดด ป่าแดด
9 โรงเรียนอนุบาลป่าแดด ป่าแดด ป่าแดด
10 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ป่าแดด ป่าแดด
11 โรงเรียนอนุบาลศรีโพธิ์เงิน ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด
12 โรงเรียนบ้านวังผา สันมะค่า ป่าแดด
13 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สันมะค่า ป่าแดด 053-761084
14 โรงเรียนโรงช้างวิทยา โรงช้าง ป่าแดด
15 โรงเรียนบ้านโป่ง โรงช้าง ป่าแดด
16 โรงเรียนบ้านสันกองวิทยา โรงช้าง ป่าแดด
17 โรงเรียนสันหนองควาย ดอยงาม พาน
18 โรงเรียนบ้านจำคาวตอง ดอยงาม พาน
19 โรงเรียนบ้านท่าดอกแก้ว ดอยงาม พาน
20 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ดอยงาม พาน
21 โรงเรียนบ้านสิบสอง ดอยงาม พาน
22 โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม ทรายขาว พาน
23 โรงเรียนบ้านท่าฮ่อ ทรายขาว พาน
24 โรงเรียนบ้านโป่งแดง ทรายขาว พาน 0-5395-8086
25 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ทรายขาว พาน
26 โรงเรียนร่องธารวิทยา ทรายขาว พาน
27 โรงเรียนบ้านหนองผักจิก ทรายขาว พาน
28 โรงเรียนบ้านสันป่ง ทานตะวัน พาน
29 โรงเรียนบ้านดงเวียง ทานตะวัน พาน
30 โรงเรียนทานตะวันวิทยา ทานตะวัน พาน
31 โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย ทานตะวัน พาน
32 โรงเรียนบ้านดงขนุน ธารทอง พาน
33 โรงเรียนบ้านสันมะแฟน ธารทอง พาน
34 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ธารทอง พาน
35 โรงเรียนบ้านห้วยประสิทธิ์ ป่าหุ่ง พาน
36 โรงเรียนริมวัง ๑ ป่าหุ่ง พาน
37 โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม ป่าหุ่ง พาน
38 โรงเรียนริมวัง ๒ ป่าหุ่ง พาน
39 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด ป่าหุ่ง พาน
40 โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง ป่าหุ่ง พาน
41 โรงเรียนบ้านศาลา ป่าหุ่ง พาน
42 โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย ป่าหุ่ง พาน
43 โรงเรียนบ้านม่วงคำ ม่วงคำ พาน
44 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น ม่วงคำ พาน
45 โรงเรียนบ้านสันผักแค ม่วงคำ พาน
46 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง ม่วงคำ พาน
47 โรงเรียนบ้านสันมะเหม้า ม่วงคำ พาน
48 โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง สันกลาง พาน
49 โรงเรียนบ้านป่าต้าก สันกลาง พาน
50 โรงเรียนบ้านถ้ำ สันกลาง พาน
51 โรงเรียนอนุบาลวัดเหมืองง่าฤทธิไกรอุปถัมภ์ สันติสุข พาน
52 โรงเรียนบ้านสันกอเหียง สันติสุข พาน
53 โรงเรียนอนุบาลชัยมงคล สันติสุข พาน
54 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สันติสุข พาน
55 โรงเรียนบ้านสันติวัน สันติสุข พาน
56 โรงเรียนบ้านเหมืองง่า สันติสุข พาน
57 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สันติสุข พาน
58 โรงเรียนบ้านกล้วย สันมะเค็ด พาน
59 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สันมะเค็ด พาน
60 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สันมะเค็ด พาน
61 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สันมะเค็ด พาน
62 โรงเรียนบ้านห้วยเครือบ้า สันมะเค็ด พาน
63 โรงเรียนบ้านกว๋าวโท้ง สันมะเค็ด พาน
64 โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด สันมะเค็ด พาน
65 โรงเรียนป่าแดงวิทยา หัวง้ม พาน
66 โรงเรียนบ้านป่าคา หัวง้ม พาน
67 โรงเรียนบ้านหนองฮ่างสันหลวง หัวง้ม พาน
68 โรงเรียนบ้านเจริญเมือง เจริญเมือง พาน
69 โรงเรียนบ้านป่าบง เจริญเมือง พาน
70 โรงเรียนบ้านป่าตึง เจริญเมือง พาน
71 โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา เจริญเมือง พาน
72 โรงเรียนอนุบาลคำนวณ เมืองพาน พาน
73 โรงเรียนวัฒน์ศึกษา เมืองพาน พาน
74 โรงเรียนพานพิทยาคม เมืองพาน พาน 053721512
75 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ เมืองพาน พาน
76 โรงเรียนอนุบาลศิริวัฒนา เมืองพาน พาน
77 โรงเรียนบ้านหนองบัว เมืองพาน พาน
78 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) เมืองพาน พาน
79 โรงเรียนบ้านป่าส้าน เมืองพาน พาน
80 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี เมืองพาน พาน
81 โรงเรียนบ้านดอนตัน เมืองพาน พาน
82 โรงเรียนภักดีวิทยา เมืองพาน พาน
83 โรงเรียนบ้านเก่า เมืองพาน พาน
84 โรงเรียนเวียงห้าว เวียงห้าว พาน
85 โรงเรียนบ้านทุ่งสามเหลี่ยม เวียงห้าว พาน
86 โรงเรียนบ้านแม่อ้อ แม่อ้อ พาน
87 โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย แม่อ้อ พาน
88 โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ แม่อ้อ พาน
89 โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อ พาน
90 โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ แม่อ้อ พาน
91 โรงเรียนบ้านปอเรียง แม่อ้อ พาน
92 โรงเรียนบ้านจำผักกูด แม่อ้อ พาน
93 โรงเรียนบ้านแม่แก้ว แม่อ้อ พาน
94 โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ แม่อ้อ พาน
95 โรงเรียนบ้านป่าสัก แม่เย็น พาน
96 โรงเรียนบ้านสันต้นแหน แม่เย็น พาน
97 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) แม่เย็น พาน
98 โรงเรียนบ้านดง แม่เย็น พาน
99 โรงเรียนบ้านแม่เย็น แม่เย็น พาน
100 โรงเรียนอนุบาลอรุณี แม่เย็น พาน
101 โรงเรียนบ้านป่าตึง บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า
102 โรงเรียนบ้านลังกา บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า
103 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า
104 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า
105 โรงเรียนบ้านสัน บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า
106 โรงเรียนบ้านหม้อ ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า
107 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า
108 โรงเรียนบ้านทุ่งขจี ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า
109 โรงเรียนบ้านป่าสัก ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า
110 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า
111 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า
112 โรงเรียนบ้านโป่งนก สันสลี เวียงป่าเป้า
113 โรงเรียน ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา (บ้านทุ่งห้า เดิม) สันสลี เวียงป่าเป้า
114 โรงเรียนบ้านสันสลี สันสลี เวียงป่าเป้า
115 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา สันสลี เวียงป่าเป้า
116 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สันสลี เวียงป่าเป้า
117 โรงเรียนอนุบาลความหวังเวียงป่าเป้า สันสลี เวียงป่าเป้า
118 โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม สันสลี เวียงป่าเป้า
119 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สันสลี เวียงป่าเป้า
120 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า เวียง เวียงป่าเป้า
121 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เวียง เวียงป่าเป้า
122 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง เวียง เวียงป่าเป้า
123 โรงเรียนบ้านหนองยาว เวียง เวียงป่าเป้า
124 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) เวียง เวียงป่าเป้า
125 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา เวียง เวียงป่าเป้า
126 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวงสาขาสามกุลา เวียง เวียงป่าเป้า
127 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า
128 โรงเรียนบ้านดงป่าส้าน เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า
129 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า
130 โรงเรียนบ้านป่าจั่น เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า
131 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า
132 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า
133 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า
134 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า
135 โรงเรียนบ้านปางมะกาด แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า
136 โรงเรียนบ้านป่าแงะ แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า
137 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า
138 โรงเรียนบ้านสันกู่ทอง แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า
139 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า
140 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า
141 โรงเรียนบ้านขุนลาว แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า
142 โรงเรียนบ้านโฮ่ง แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า (053) 679276
143 โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์ แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า
144 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า
145 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า
146 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า
147 โรงเรียนอนุบาลศรีโสภณ แม่ลาว
148 โรงเรียนบ้านหนองผักเฮือด จอมหมอกแก้ว แม่ลาว
149 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ จอมหมอกแก้ว แม่ลาว
150 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว จอมหมอกแก้ว แม่ลาว
151 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ดงมะดะ แม่ลาว
152 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) ดงมะดะ แม่ลาว
153 โรงเรียนบ้านห้วยส้านยาว ดงมะดะ แม่ลาว
154 โรงเรียนบ้านห้วยส้านยาว สาขาบ้านใหม่จัดสรร ดงมะดะ แม่ลาว
155 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ดงมะดะ แม่ลาว
156 โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง ดงมะดะ แม่ลาว
157 โรงเรียนบ้านร่องศาลา ดงมะดะ แม่ลาว
158 โรงเรียนบ้านดงมะดะ ดงมะดะ แม่ลาว
159 โรงเรียนอนุบาลบัวสลี บัวสลี แม่ลาว
160 โรงเรียนบ้านต้นง้าว บัวสลี แม่ลาว
161 โรงเรียนบ้านต้นยาง บัวสลี แม่ลาว
162 โรงเรียนบ้านแม่ผง ป่าก่อดำ แม่ลาว
163 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ป่าก่อดำ แม่ลาว
164 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ ป่าก่อดำ แม่ลาว
165 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา โป่งแพร่ แม่ลาว 053-778333
166 โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา โป่งแพร่ แม่ลาว
167 โรงเรียนบ้านดินดำ ท่าก๊อ แม่สรวย
168 โรงเรียนบ้านปางหก ท่าก๊อ แม่สรวย
169 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ท่าก๊อ แม่สรวย
170 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ ท่าก๊อ แม่สรวย 0-5360-9100 0-5316-0061
171 โรงเรียนบ้านปางหลวง ท่าก๊อ แม่สรวย
172 โรงเรียนบ้านแม่น้ำขุ่น ท่าก๊อ แม่สรวย
173 โรงเรียนบ้านท่าก๊อพลับพลา ท่าก๊อ แม่สรวย
174 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) ท่าก๊อ แม่สรวย
175 โรงเรียนบ้านดอนสลี ป่าแดด แม่สรวย
176 โรงเรียนบ้านหัวฝาย ป่าแดด แม่สรวย
177 โรงเรียนห้วยสะลักสาขาห้องเรียนกิ่วจำปี ป่าแดด แม่สรวย
178 โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง ป่าแดด แม่สรวย
179 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง ป่าแดด แม่สรวย
180 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ป่าแดด แม่สรวย
181 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง ป่าแดด แม่สรวย
182 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) ป่าแดด แม่สรวย
183 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา ป่าแดด แม่สรวย
184 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก วาวี แม่สรวย
185 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค) วาวี แม่สรวย
186 โรงเรียนบ้านแสนเจริญ วาวี แม่สรวย
187 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา วาวี แม่สรวย
188 โรงเรียนบ้านวาวี วาวี แม่สรวย 053-760147
189 โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) วาวี แม่สรวย 080-8078504
190 โรงเรียนบ้านห้วยกล้า วาวี แม่สรวย
191 โรงเรียนบ้านเลาลี วาวี แม่สรวย
192 โรงเรียนบ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย 053605936
193 โรงเรียนวาวีวิทยาคม วาวี แม่สรวย
194 โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า วาวี แม่สรวย
195 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น วาวี แม่สรวย
196 โรงเรียนบ้านโป่งกลางน้ำ วาวี แม่สรวย
197 โรงเรียนบ้านขุนสรวย วาวี แม่สรวย 053-160185
198 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง วาวี แม่สรวย
199 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วาวี แม่สรวย
200 โรงเรียนบ้านมังกาล่า วาวี แม่สรวย
201 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง วาวี แม่สรวย
202 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น ศรีถ้อย แม่สรวย
203 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา ศรีถ้อย แม่สรวย
204 โรงเรียนเวียงผาวิทยา ศรีถ้อย แม่สรวย
205 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย ศรีถ้อย แม่สรวย
206 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า เจดีย์หลวง แม่สรวย
207 โรงเรียนอนุบาลเรืองปัญญา เจดีย์หลวง แม่สรวย
208 โรงเรียนบ้านร้องบง เจดีย์หลวง แม่สรวย
209 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม เจดีย์หลวง แม่สรวย
210 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา เจดีย์หลวง แม่สรวย 0-5395-0651
211 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา เจดีย์หลวง แม่สรวย 053950474
212 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว เจดีย์หลวง แม่สรวย
213 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา แม่พริก แม่สรวย
214 โรงเรียนบ้านปางอ้อย แม่พริก แม่สรวย
215 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก แม่พริก แม่สรวย
216 โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่า แม่พริก แม่สรวย
217 โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) แม่พริก แม่สรวย
218 โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) แม่สรวย แม่สรวย
219 โรงเรียนบ้านห้วยส้าน แม่สรวย แม่สรวย
220 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง แม่สรวย แม่สรวย 053-160139
221 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย แม่สรวย แม่สรวย
222 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กแม่สรวย แม่สรวย แม่สรวย
223 โรงเรียนบ้านหนองผำ แม่สรวย แม่สรวย
224 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ แม่สรวย แม่สรวย